Tipurile de afacere

In Romania in momentul de fata putem sa ne deschidem afacerea sub doua forme mai des utilizate:

 • PFA – persoana fizica cu variantele : persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala.
 • SRL – societate cu raspundere limitata

Toate tipurile de afaceri se infiinteaza prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului – https://www.onrc.ro/index.php/ro/

Informatiile sunt preluate de pe pagina ONRC si sunt cu titlu orientativ putand fi schimbate de catre ONRC in orice moment.

Pentru a decide care este cea mai buna alegere – va rog sa ma contactati aici.

Persoană Fizică Autorizată (PFA)

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa

Operaţiuni prealabile – detalii

Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor – formular.*

*Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma “persoană fizică autorizată” sau PFA.

Înregistrare

 • Cererea de înregistrare, original – formular;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 • Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – detalii
 • Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;

Dacă este cazul:

 • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
 • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
 • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
 • Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:
  • diploma;
  • certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
  • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
  • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
  • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

 

Societate cu Raspundere Limitată (SRL)

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv

Operaţiuni prealabile

Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

Înregistrare

 • Cererea de înregistrare (original) – formular;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  – formular;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
 • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
 • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 • Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) – detalii;
 • Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;

Dacă este cazul:

 • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
 • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular – tip);
 • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată);
 • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 • Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Legislatie aplicabila :

 • Legea societăților nr. 31/1990 – pentru societati comerciale ( SRL )
 • Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului

Pin It on Pinterest

Shares